Projektové práce

  • technicko-ekonomické studie proveditelnosti staveb
  • dokumentace pro územní řízení
  • dokumentace pro stavební řízení
  • realizační dokumentace
  • dokumentace pro výběr zhotovitele
  • výkazy výměr a položkové rozpočty staveb
  • odborné posudky nabídek zhotovitelů ve výběrovém řízení
  • projekty skutečného provedení staveb
  • projekty vodovodních a kanalizačních přípojek
  • pasport stávajících vodovodních a kanalizačních sítí